Čas je luxus..., konajte ihneď.

Logo
Mesto

Poskytované komplexné právne služby


Občianske právo

 • Vypracovanie a právne analýzy občianskoprávnych zmlúv (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o dielo, zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke, nájomná zmluva, príkazná zmluva, zmluva o obstaraní veci a o obstaraní predaja veci, zmluva o obstaraní zájazdu, zmluva o úschove, zmluvy o preprave, sprostredkovateľské zmluvy, poistné zmluvy, zmluvy o budúcich zmluvách, individuálne tzv. nepomenované zmluvy)
 • Vymáhanie pohľadávok a zabezpečovanie záväzkov zabezpečovacími inštitútmi
 • Náhrada škody
 • Odporovateľnosť právnych úkonov
 • Ochrana osobnosti
 • Ochrana spotrebiteľa
 • Záujmové združenia právnických osôb, Občianske združenia osôb, Nadácie
 • Neziskové organizácie
 • Zastupovanie klientov v súdnom konaní
 • Zastupovanie klientov v dedičskom konaní

Nehnuteľnosti

 • Poskytovanie komplexných právnych služieb vo veci prevodu nehnuteľností
 • Vypracovanie a právne analýzy zmlúv o prevode nehnuteľností a zmlúv o právach k cudzím veciam (kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, záložná zmluva, zmluva o zriadení resp. zániku vecného bremena, predkupné právo)
 • Zmluva o prevode vlastníctva bytu
 • Zmluvy o výstavbe, vstavbe a nadstavbe
 • Nájomné a podnájomné vzťahy k nehnuteľnostiam (stavby, byty, pozemky, nebytové priestory, spoločný nájom bytu manželmi)
 • Podielové spoluvlastníctvo - jeho vyporiadanie
 • Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov - jeho vyporiadanie, zánik počas trvania manželstva
 • Zastupovanie klientov v súdnom konaní
 • Žaloby o vypratanie nehnuteľností
 • Žaloby o určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 • Zastupovanie klientov pred katastrálnymi úradmi v katastrálnom konaní (zápis vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, záznam, poznámka)
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov (poradenstvo, založenie spoločenstva)

Rodinné právo

 • Komplexné právne služby spojené s rozvodom manželstva
 • Úprava práv a povinností rodičov k mal. deťom na čas po rozvode manželstva ako aj počas trvania manželstva
 • Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov - jeho vyporiadanie, zánik počas trvania manželstva
 • Vyživovacie povinnosti (rodičov k deťom, detí k rodičom, medzi ostatnými príbuznými, medzi manželmi, príspevok na výživu rozvedeného manžela, príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke)
 • Osvojenie
 • Náhradná starostlivosť, pestúnstvo, poručníctvo, opatrovníctvo
 • Určenie rodičovstva (určenie a zapretie otcovstva)
 • Zastupovanie klientov v súdnom konaní

Pracovné právo

 • Poradenstvo vo veciach uzatvorenia, zmeny a skončenia pracovného pomeru
 • Vypracovanie a právne analýzy pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, dohôd o hmotnej zodpovednosti
 • Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa aj zo strany zamestnanca
 • Neplatné skončenie pracovného pomeru
 • Pracovná náplň zamestnanca, mlčanlivosť zamestnanca
 • Zodpovednosť za škodu (schodok)
 • Zastupovanie klientov v súdnom konaní

Obchodné právo

 • Vypracovanie a právne analýzy obchodnoprávnych zmlúv (kúpna zmluva, zmluva o predaji podniku, zmluva o kúpe prenajatej veci, licenčná zmluva na predmety priemyselného vlastníctva, zmluva o uložení veci, zmluva o skladovaní, zmluva o dielo, mandátna zmluva, komisionárska zmluva, zmluva o kontrolnej činnosti, zasielateľská zmluva, zmluva o preprave veci, zmluva o nájme a o prevádzke dopravného prostriedku, zmluva o sprostredkovaní, zmluva o obchodnom zastúpení, zmluva o tichom spoločenstve, zmluvy o budúcich zmluvách, individuálne tzv. nepomenované zmluvy)
 • Vymáhanie pohľadávok a zabezpečovanie záväzkov zabezpečovacími inštitútmi
 • Odporovateľnosť právnych úkonov
 • Nekalá súťaž
 • Ochrana obchodného mena
 • Vystavenie poukážky
 • Medzinárodné dohovory o prepravných zmluvách (CMR, letecká doprava, námorná doprava)
 • Zásady medzinárodných obchodných zmlúv UNIDROIT
 • Vypracovanie a právne analýzy obchodnoprávnych zmlúv s cudzím prvkom
 • Zastupovanie klientov v súdnom konaní

Obchodné spoločnosti, podnikanie fyzických osôb

 • Založenie a vznik obchodných spoločností a družstva (spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť)
 • Zmeny týkajúce sa obchodných spoločností, zmena právnej formy, zvyšovanie a znižovanie základného imania
 • Ohlasovanie vzniku a zániku živností, koncesné listiny
 • Zmluvy o prevode obchodného podielu
 • Zmluva o združení
 • Nájom a podnájom nebytových priestorov
 • Likvidácia spoločností
 • Príprava dokladov na valné zhromaždenia
 • Ochrana obchodného mena
 • Zastupovanie klientov v súdnom konaní
 • Zastupovanie klientov pred obchodným registrom a v zmysle živnostenského zákona

Zmenky, cenné papiere

 • Vypracovanie a právne analýzy zmlúv (zmluva o udelení vyplňovacieho práva k zmenke)
 • Zmluva o kúpe cenných papierov
 • Vlastná zmenka, cudzia zmenka, biankozmenka
 • Vymáhanie pohľadávok zo zmeniek
 • Zastupovanie klientov v súdnom konaní

Konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie

 • Návrh na vyhlásenie konkurzu
 • Prihláška pohľadávok do konkurzu, do reštrukturalizácie, do likvidácie
 • Incidenčné a excindačné žaloby
 • Zastupovanie klientov v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Exekúcie

 • Vypracovanie návrhu na vykonanie exekúcie
 • Excindačná žaloba (o vylúčenie veci z exekúcie)
 • Zastupovanie klientov v exekučnom konaní

Trestné právo

 • Kompletná obhajoba obvinených v trestnom konaní
 • Mladiství obvinení
 • Alternatívne spôsoby ukončenia trestného konania
 • Zastupovanie poškodených veriteľov pri netransparentom prevode obchodného podielu zo strany ich dlžníka v trestnom konaní
 • Zastupovanie poškodených v trestnom konaní
 • Zastupovanie klientov vo veciach zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci (nezákonné rozhodnutie, nesprávny úradný postup, rozhodnutie o zatknutí, zadržanie alebo iné pozbavenie osobnej slobody, rozhodnutie o treste, ochrannom opatrení, o väzbe)

Dopravné nehody

 • Obhajoba obvinených v trestnom konaní
 • Náhrada škody na zdraví, bolestného, sťaženie spoločenského uplatnenia
 • Zastupovanie poškodených v súdnom konaní

Správne právo

 • Správne súdnictvo (žaloba o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správnych orgánov, opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov)
 • Zastupovanie klientov v súdnom konaní